Vårdmodell och metoder

På Ung­doms­hemmet Avalon stöds ung­do­marna till att utnyttja sina inne­boende resurser, att ta del i för sitt liv viktigt besluts­fat­tande och att hitta aspekter som tillför hälsa och välmående.

Vårdmodell och metoder

På Ung­doms­hemmet Avalon stöds ung­do­marna till att utnyttja sina inne­boende resurser, att ta del i för sitt liv viktigt besluts­fat­tande och att hitta aspekter som tillför hälsa och välmående.

1. Stop- och utvärderingsfas

Pla­ce­ringen inleds med utvär­dering av bl.a. funk­tions­förmåga och hälsotillstånd

Den pla­cerade ung­domen, hens familj och ansva­rande soci­al­ar­betare får en omfat­tande utvär­dering av ung­domens livs­si­tu­ation och resurser och utmaningar.

 

Vid behov ordnas en avgift­nings-/stop­period. Målet för den är att under en kort fas (1–2 mån) stoppa ung­domens skadliga rus­me­delsan­vändning. Under den perioden styrs ung­domens vardag av indi­vi­duellt utar­betade dags- och vec­koscheman. Under stop­pe­rioden utvär­deras det verkliga till­ståndet för den ungas rus­me­delsan­vänd­nings och de bakom­lig­gande orsa­kerna utreds.

Varje ungdom träffar i början av sin pla­cering en ergo­te­rapeut och häl­so­vårdare, vilka gör en utvär­de­rings­in­tervju om funk­tions­förmåga och häl­so­till­stånd. Utgående från intervjun kan vid behov erbjudas en mer omfat­tande utvär­dering av funk­tions­för­mågan och ergo­terapi. Dessutom genomgår varje ungdom i början av pla­ce­ringen en häl­so­granskning som görs av en läkare enligt bar­skydds­lagen. I samband med läkar­gransk­ningen utvär­deras även behovet av spe­ci­al­sjuk­vårdens psy­ki­a­triska tjänster.

2. Rehabiliteringsfas

Målet är över­gri­pande väl­mående och en vardag utan rusmedel

Lång­tids­målet för reha­bi­li­te­ringen är inlärning av en vardag utan rus­medel, ord­nande av skolgång eller annan regel­bunden dags­verk­samhet och igen­kän­nande av element vilka tillför väl­mående och för­ank­rande av dessa i var­dagen. I reha­bi­li­te­rings­planen tilläggs dessutom en indi­vi­duell plan för varje ungdom.

3. Självständighetsfas

Inövning av själv­stän­dig­hets­kom­pe­tenser påbörjas under placeringen

Vi vill att ung­do­marna ska hitta sin plats i livet och uppnå sina per­sonliga mål också efter pla­ce­ringen. Inövning av ett själv­ständigt liv och själv­stän­dig­hets­kom­pe­tenser påbörjas redan under pla­ce­ringen. Ett mål för verk­sam­heten är att ung­do­marna blir fram­gångsrika och klarar sig även utanför ung­doms­hemmets väggar, och att de ska hitta till­freds­stäl­lande innehåll i sitt liv.

I Avalons utrymmen finns en avskild tvåa som lämpar sig för att konkret träna på att bo själv­ständigt, med stöd av hand­le­darna. På ung­doms­hemmets gård finns enskilda radhus lägen­heter som går att hyra för själv­ständiga ungdomar.

Frågor och platssituationen 

Utgångspunkten är delaktighet, förankring/​engagering och en strukturerad vardag

Ung­doms­hemmet Avalons vård-, fost­rings- och reha­bi­li­te­rings­arbete bygger på ett soci­al­pe­da­go­giskt sätt att arbeta, del­ak­tig­hetsteori och ett salu­togent till­vä­ga­gångssätt i hand­led­nings­ar­betet. Sam­man­fatt­ningsvis åter­speglas dessa i var­dagen så att ung­do­marna stöds att utnyttja sina egna resurser, delta i viktiga beslut om sitt eget liv och att finna sådant som för­bättrar den egna hälsan och det egna välmående.

Avsikten är att utarbeta reha­bi­li­te­rings­planen i sam­arbete med de unga så att den blir sådan att de själva tror att de kan för­binda sig vid den.

Arbets­sättet på Avalon är lös­nings­o­ri­en­terat och ung­domens egen roll och ansvar betonas. Var­dagen är ändå starkt vux­enledd och struk­tu­rerad och syftar på att uppnå de per­sonliga målen för varje ungdom. Green Care, fysiska akti­vi­teter och hobbyer utformade efter ung­do­marnas pre­fe­renser är en viktig del av vardagen.

Egenvårdararbete, gemenskap och familjearbete

Vård-, fost­rings- och reha­bi­li­te­rings­ar­betet bygger på utgångs­punk­terna för egen­vår­dar­arbete baserat på soci­al­pe­da­go­giska möten. I egen­vår­dar­ar­betet används metoder som är rele­vanta för målen. Förutom indi­vi­duellt arbete syns gemen­skapen i verk­sam­heten i form av olika grupper som träffas regel­bundet varje vecka.

Egen­vår­dar­ar­bets­paret ansvarar också för famil­jear­betet enligt kli­ent­planen och för regel­bunden kontakt med familjen och män­niskor som är viktiga i ung­do­marnas liv