UNGDOMSHEMMET AVALON

Ung­doms­hemmet Avalon finns i Sjundeå i Västra Nyland på Svidja gård, omgiven av vacker natur och herr­gårds­miljö. Det två­språkiga ung­doms­hemmet erbjuder vård utom hemmet på spe­ci­alnivå för 14 ung­domar med främst miss­bruks pro­ble­matik och utma­ningar med bemästring av vardagen.

Avalon tar emot ungdomar i åldern 13–17 år med en socialarbetares beslut för öppenvårdens stödåtgärd, som brådskande placerade eller omhändertagna.

Platssituation

Plats­si­tu­a­tionen upp­da­teras regel­bundet på Soc­Finder och Lasteri.

Platsförfrågningar

Enhetschef Linda Engblom tfn.

050 551 4437

Eller linda.​engblom@​nuorisokotiavalon.​fi

Kontroll över vardagen och ett liv utan rusmedel som målsättning

Verk­sam­heten på Ung­domshem Avalon styrs i alla situ­a­tioner av ett respekt­fullt och vär­de­sät­tande bemö­tande av de unga. Varje ungdom har ett indi­vi­duellt mål som uppnås med ett lång­siktigt arbetssätt och genom att göra ung­do­marna del­aktiga i verk­sam­heten. På Avalon erbjuds en trygg vux­enledd och starkt struk­tu­rerad vardag, med hjälp av det kan den möjliga skadliga rus­me­delsan­vänd­ningen stoppas och fär­dig­heter i att bemästra var­dagen till­föras. Då reha­bi­li­te­ringen kommit igång blir målet en vardag utan rus­medel inklu­de­rande åldersenlig verk­samhet, som t.ex. skolgång och hobbyverksamhet.

Vårdmodell och metoder

Ung­do­marnas del­ak­tighet och utnytt­jande av deras egna resurser för att stärka funk­tions­för­mågan fun­derar som utgångs­punkt för arbetet. Målet är att ung­do­marna reha­bi­li­teras via en avgiftnings/​stopperiod till en god vardag utan rusmedel.

 

Green Care

Verk­samhet i naturen, utfärder och arbete på garden minskar aggres­si­vitet och över­ak­ti­vitet och tillför väl­mående och stärker sociala kompetenser. 

Green Care

Verk­samhet i naturen, utfärder och arbete på garden minskar aggres­si­vitet och över­ak­ti­vitet och tillför väl­mående och stärker sociala kompetenser.