Nuorisokoti avalon

Nuo­ri­sokoti Ava­lonin Siuntion yksikkö on Länsi-Uudel­la­maalla luon­non­kau­niissa kar­ta­no­mil­jöössä sijaitseva 14-paik­kainen kak­si­kie­linen eri­tyis­tason nuo­ri­sokoti. Nuo­ri­sokoti Ava­lonin Hei­nolan yksikkö on Päijät-Hämeessä met­sä­mai­se­missa sijaitseva 14-paik­kainen eri­tyis­tason nuo­ri­sokoti. Kanta-Hämeen Haus­jär­vellä sijaitseva yksikkö  on 7-paik­kainen kodin­omainen yksikkö metsä- ja pel­to­mai­semien kes­kellä. Nuo­ri­so­kodit pro­fi­loi­tuvat ensi­si­jai­sesti päih­teillä oirei­le­ville sekä arjen­hal­linnan haas­teiden kanssa kamp­pai­le­ville nuo­rille.  Siuntion yksi­kössä toimii oma perus­koulun opetuspiste. 

Avaloniin voidaan sijoittaa 13–17-vuotiaita nuoria sosiaalityöntekijän päätöksella joko avohuollon tukitoimina, kiireellisesti sijoitettuina tai huostaanotettuina.

Paikkatilanne

Paik­ka­ti­lanne päi­vi­tetään ajan­ta­sai­sesti Soc­Finder sekä Lasteri palveluihin.

Paikkakyselyt ja tiedustelut

Johtaja Linda Engblom
puh. 050 551 4437
linda.​engblom@​nuorisokotiavalon.​fi

Tavoitteena arjenhallinta ja päihteetön elämä

Nuo­ri­sokoti Ava­lonin toi­mintaa ohjaa kai­kissa tilan­teissa nuoria arvostava ja kun­nioittava lähes­ty­mistapa. Jokai­selle nuo­relle ase­tetut hen­ki­lö­koh­taiset tavoitteet saa­vu­tetaan pit­kä­jän­tei­sellä työs­ken­te­lyllä ja osal­lis­ta­malla nuoria toi­mintaan. Ava­lo­nissa tar­jotaan tur­val­lista aikuis­joh­toista ja vah­vasti struk­tu­roitua arkea, jonka avulla mah­dol­linen päih­tei­den­käyttö saadaan pysäy­tettyä ja arjen­hal­lin­ta­taitoja lisättyä. Kun­tou­tuksen ede­tessä tavoit­teeksi ase­tetaan päih­teetön arki, johon sisältyy ikä­ta­soista teke­mistä, kuten kou­lun­käyntiä ja harrastustoimintaa. 

Hoitomalli ja menetelmät

Työs­ken­telyn läh­tö­kohtina ovat nuorten osal­lis­ta­minen ja heidän omien voi­ma­va­rojen hyö­dyn­tä­minen toi­min­ta­kyvyn vah­vis­ta­mi­seksi. Tavoit­teena on, että nuoret kun­tou­tuvat pysäy­tys­jakson kautta päih­teet­tömään hyvään arkeen.

Green Care

Luon­nossa teke­minen, ret­keily ja maa­ti­lalla työs­kentely vähen­tävät aggres­sii­vi­suutta ja yliak­tii­vi­suutta sekä lisäävät hyvin­vointia ja paran­tavat sosi­aa­lisia taitoja. 

Green Care

Luon­nossa teke­minen, ret­keily ja eläinten kanssa työs­kentely vähen­tävät aggres­sii­vi­suutta ja yliak­tii­vi­suutta sekä lisäävät hyvin­vointia ja paran­tavat sosi­aa­lisia taitoja.