Nuorisokoti Avalon Siuntiossa

Ava­lo­nissa moniam­ma­til­linen työ­ryhmä tukee nuorten
kun­tou­tu­mista Green Care -mene­telmää hyö­dyntäen. Yksi­kössä toimii suo­men­kie­linen perus­o­petus pienryhmässä.

Green Care osana kuntoutusta

Hyö­dyn­nämme toi­min­nas­samme Green Carea, eli vihreää hoivaa ohjaus­työn­me­ne­telmänä. Green Care -toi­minta lii­tetään osaksi nuorten hen­ki­lö­koh­taista hoito- ja kas­va­tus­suun­ni­telmaa tukemaan kun­tou­tu­mista, päih­teiden ongel­ma­käytön kat­kai­se­mista sekä toi­min­ta­kyvyn, ter­veyden ja arjen hal­linnan vahvistamista.

Käy­tän­nössä tämä voi olla toi­min­nal­lista kun­tou­tusta, luon­nossa tapah­tuvaa lii­kuntaa tai eläi­na­vus­teista Green Care -työ­toi­mintaa lähei­sellä maa­ti­lalla sekä nuo­ri­so­kodin omassa kana­lassa. Myös muualla kuin luon­nossa tapahtuva lii­kunta, esi­mer­kiksi nuo­ri­so­kodin omassa lii­kun­ta­hal­lissa, ja muu har­ras­tus­toi­minta on iso osa Ava­lonin arkea. Ava­lo­nille on myön­netty GreenCare Luon­to­Hoiva laatumerkki.

Nuo­ri­sokoti Ava­lonin johtaja Linda Engblom on kou­lu­tuk­seltaan sosionomi YAMK ja hänellä on vankka, yli kym­menen vuoden työ­ko­kemus sijais­huollon eri yksi­köistä. Linda on työs­ken­nellyt perus­tason yksi­köissä, arviointi- ja vas­taanotto yksi­kössä, eri­tyis­tason yksi­köissä sekä sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sessä. Linda on aikai­semmin ollut mukana perus­ta­massa uusia yksi­köitä niin ohjaajana kun vas­taavana ohjaajana sekä vara­joh­tajana. Laaja ja pitkä alalla ker­tynyt kokemus on antanut val­miudet ja herät­tänyt halun tehdä parasta sijais­huoltoa sitä tar­vit­se­ville nuorille.

Joh­tajana sekä yhtenä Ava­lonin yrit­tä­jistä Linda näkee mah­dol­li­suuden viedä las­ten­suo­jelua nyky­ai­kai­sempaan suuntaan ja tuottaa nuoria sekä per­heitä pal­ve­levaa laa­du­kasta sijaishuoltoa.

Työuran aikana Linda on käynyt kym­me­nissä sijais­huollon yksi­köissä, niin työn­te­kijänä kun vie­rai­lijana ja jokai­sesta näistä on tart­tunut jotain hyvää mukaan. Nämä kaikki asiat yhdessä Linda omien arvojen kanssa ovat muo­dos­taneet Ava­lonin toi­mintaa ohjaavat arvot:

Avoimuus

Vaikut­tavuus

Amma­til­lisuus

Läpi­nä­kyvyys

Oikeu­den­mu­kaisuus

Nokkeluus

Moniammatillinen työryhmä

Nuo­ri­sokoti Avalon on eri­tyis­tason yksikkö ja hen­ki­lös­tö­ra­kenne on suun­ni­teltu vas­taamaan haas­ta­vas­tikin oirei­levien nuorten tar­peisiin. Nuo­ri­so­kodin kak­si­kie­linen työ­ryhmä on moniam­ma­til­linen sekä pitkän las­ten­suo­je­lu­ko­ke­muksen omaava. Kaikki ohjaajat ovat käyneet mie­len­terveys- ja päih­detyön eri­koi­sam­mat­ti­tut­kinnon. Meillä työs­ken­telee myös neu­rop­sy­kiat­rinen valmentaja.

Molem­missa työ­ryh­missä toimii mm. vas­tuusai­raan­hoi­tajat ja toi­min­ta­te­ra­peutti. Toi­min­ta­te­ra­peutti tapaa kaikkia Ava­lonin nuoria ja työs­ken­telee tar­vit­taessa yksi­löl­li­sesti heidän kanssa toi­min­ta­te­ra­peut­tisten tavoit­teiden mukaisesti. 

Tutustu hoi­to­malliin ja menetelmiin

Sijainti ja lähipalvelut 

Nuo­ri­so­ko­dilta on n. 7 km Siuntion kes­kustaan, jossa sijaitsee mm. suo­men­kie­linen perus­koulu, nuo­ri­sotila Walkers, ter­veys­keskus, kir­jasto ja juna-asema. Juna­matka Hel­sinkiin kestää noin 50 min ja bus­silla Raa­se­poriin pääsee puo­lessa tun­nissa.
Lohjan kat­tavat pal­velut ovat n. 10 km päässä nuo­ri­so­ko­dilta. Loh­jalla toimii mm. kaksi ammat­ti­koulua, suo­men­kie­linen lukio sekä ruot­sin­kie­linen ylä­koulu ja lukio.

Kar­ta­no­miljöön kaunis luonto ja lähellä sijaitseva Suitian maatila muo­dos­tavat idyl­lisen ympä­ristön nuorisokodille.

Kysy lisää tai tiedustele paikkatilannettamme