Hoitomalli ja menetelmät

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa nuoria tuetaan hyö­dyn­tämään omia voi­ma­va­rojaan, osal­lis­tumaan oman elä­mänsä kan­nalta tär­keään pää­tök­sen­tekoon sekä löy­tämään elä­määnsä ter­veyttä ja hyvin­vointia lisääviä asioita.

Hoitomalli ja menetelmät

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa nuoria tuetaan hyö­dyn­tämään omia voi­ma­va­rojaan, osal­lis­tumaan oman elä­mänsä kan­nalta tär­keään pää­tök­sen­tekoon sekä löy­tämään elä­määnsä ter­veyttä ja hyvin­vointia lisääviä asioita.

1. Pysäytys- ja arviointijakso

Sijoi­tus­jakso alkaa nuoren elä­män­ti­lanteen laa­jalla kar­toi­tuk­sella, joka sisältää toi­min­ta­kyvyn ja ter­vey­den­tilan arvioinnin

Nuo­ri­sokoti Ava­loniin sijoi­tettu nuori ja hänen per­heensä sekä vas­tuuso­si­aa­li­työn­tekijä saavat kat­tavan arvion nuoren elä­män­ti­lan­teesta ja siihen liit­ty­vistä voi­ma­va­roista ja haasteista.

Tar­vit­taessa nuo­relle jär­jes­tetään pysäy­tys­jakso, jolloin tavoit­teena on lyhy­tai­kai­sella jak­solla (1–2 kk) pysäyttää nuoren hai­tal­linen päih­tei­den­käyttö. Pysäy­tys­jakson aikana nuoren arkea ohjaa hänelle hen­ki­lö­koh­tai­sesti rää­tä­löity päivä- ja viikko-ohjelma. Pysäy­tys­jakson aikana arvioidaan nuoren päih­tei­den­käytön todel­lista tilaa sekä pyritään sel­vit­tämään sen taus­talla olevia syitä.

Jokainen Nuo­ri­sokoti Ava­loniin sijoi­tettu nuori tapaa sijoi­tuksen alussa toi­min­ta­te­ra­peutin ja ter­vey­den­hoi­tajan, jotka tekevät toi­min­ta­kykyyn ja ter­veyteen liit­tyvän arvioin­ti­haas­tat­telun. Haas­tat­telun perus­teella nuo­relle voidaan tar­vit­taessa tarjota laa­jempaa toi­min­ta­kyvyn arviota ja toi­min­ta­te­rapiaa yksikön oman toi­min­ta­te­ra­peutin toi­mesta. Lisäksi kaikki nuoret käyvät sijoi­tuksen alku­vai­heessa las­ten­suo­je­lulain mukai­sessa lää­kärin ter­vey­den­tar­kas­tuk­sessa, jonka yhtey­dessä arvioidaan myös eri­kois­sai­raan­hoidon psy­kiat­risten pal­ve­luiden tarvetta.

2. Kuntoutusjakso

Tavoit­teena koko­nais­val­tainen hyvin­vointi ja päih­teetön arki

Kun­tou­tuksen pit­kän­täh­täimen tavoit­teeksi ase­tetaan päih­teet­tömän arjen opet­te­le­minen sekä koko­nais­val­taisen hyvin­voinnin ele­menttien tun­nis­ta­minen ja niiden jal­kaut­ta­minen nuoren ja perheen arkeen. Kou­lun­käynti tai muu sään­nöl­linen päi­vä­toi­minta on kun­tou­tus­jakson tärkein tavoite jonka ympä­rille nuoren kun­toutus rakennetaan.

Nuo­ri­sokoti Ava­lonin tiloissa toimii Aleksis-Kiven koulun sivu­toi­mi­piste, jossa perus­o­petus jär­jestyy käte­västi pien­ryh­mässä eri­tyi­so­pet­tajan johdolla.

Näiden lisäksi jokaisen nuoren yksi­löl­liset tavoitteet ja mah­dol­linen toi­min­ta­te­rapia lisätään kuntoutussuunnitelmaan.

3. Itsenäistymisen vaihe

Itse­näis­ty­mis­tai­tojen har­joittelu aloi­tetaan sijoi­tus­jakson aikana

Haluamme että Nuo­ri­sokoti Ava­loniin sijoi­tetut nuoret löy­tävät paik­kansa elä­mässä ja saa­vut­tavat itselleen ase­tetut tavoitteet sijoi­tuksen jäl­keenkin. Itse­näisen elämän opettelu ja itse­näis­ty­mis­tai­tojen har­joit­te­le­minen alkavat jo sijoi­tuksen aikana. Yhtenä toi­minnan tavoit­teena on, että nuoret menes­tyvät ja pär­jäävät myös nuo­ri­so­kodin seinien ulko­puo­lella sekä löy­tävät elä­määnsä itseään miel­lyt­tävää sisältöä.

Ava­lonin tiloissa löytyy itse­näisen elämän opet­teluun soveltuva kaksio, jossa nuoret pää­sevät käy­tän­nössä har­joit­te­lemaan itse­näis­ty­mis­taitoja ohjaajien jat­ku­valla tuella. Nuo­ri­so­kodin välit­tö­mässä lähei­syy­destä on myös mah­dol­lista vuo­krata eril­linen asunto itse­näis­ty­välle nuorelle.

Kysy lisää tai tie­dustele paikkatilannettamme

Lähtökohtana osallisuus, sitouttaminen ja strukturoitu arki

Nuo­ri­sokoti Ava­lonin hoito-, kas­vatus- ja kun­tou­tustyön läh­tö­kohtana toimii sosi­aa­li­pe­da­go­ginen työs­kentely, osal­li­suus­teoria sekä salu­to­gee­ninen lähes­ty­mistapa ohjaus­työssä. Kitey­tettynä nämä näkyvät arjessa siten, että nuoria tuetaan hyö­dyn­tämään omia voi­ma­va­rojaan, osal­lis­tumaan oman elä­mänsä kan­nalta tär­keään pää­tök­sen­tekoon sekä löy­tämään elä­määnsä ter­veyttä sekä hyvin­vointia lisääviä asioita.

Kun­tou­tus­suun­ni­telma pyritään raken­tamaan yhteis­työssä nuorten kanssa sel­lai­seksi, johon he uskovat itsekin voi­vansa sitoutua. Nuorten voi­ma­varoja ja posi­tii­visia puolia vah­vis­tetaan ja haas­teisiin etsitään yhdessä ratkaisuja.

Työs­kentely Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa on rat­kai­su­kes­keistä, ja nuoren omaa roolia sekä vas­tuun­kan­ta­mista koros­tetaan. Arki on kui­tenkin vah­vasti aikuis­joh­toista ja struk­tu­roitua sekä jokaisen nuoren hen­ki­lö­koh­taisten tavoit­teiden saa­vut­ta­miseen täh­täävää. Vahvana osana struk­tu­roitua arkea toimii Green Care -toi­minta, fyy­siset akti­vi­teetit ja nuorten miel­ty­mysten mukaan suun­ni­teltu harrastustoiminta.

Omaohjaatyö, yhteisöllisyys ja perhetyö

Hoito-, kas­vatus- sekä kun­tou­tustyö raken­netaan sosi­aa­li­pe­da­go­giseen koh­taa­miseen perus­tuvan omaoh­jaa­jatyön läh­tö­koh­dista. Omaoh­jaa­ja­työssä hyö­dyn­netään tavoit­teisiin nähden rele­vantteja mene­telmiä. Yksi­lötyön lisäksi toi­min­nassa näkyy vah­vasti yhtei­söl­lisyys, ja sitä tukevat vii­koittain sään­nöl­li­sesti kokoon­tuvat ryhmät.

Omaoh­jaa­ja­työ­parin vas­tuulla on myös asia­kas­suun­ni­telman mukainen per­hetyö sekä sään­nöl­linen yhtey­denpito per­heeseen ja nuo­relle tär­keisiin ihmisiin.

Heräsikö kysyt­tävää