Hoitomalli ja menetelmät

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa nuoria tuetaan hyö­dyn­tämään omia voi­ma­va­rojaan, osal­lis­tumaan oman elä­mänsä kan­nalta tär­keään pää­tök­sen­tekoon sekä löy­tämään elä­määnsä ter­veyttä ja hyvin­vointia lisääviä asioita.

Hoitomalli ja menetelmät

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa nuoria tuetaan hyö­dyn­tämään omia voi­ma­va­rojaan, osal­lis­tumaan oman elä­mänsä kan­nalta tär­keään pää­tök­sen­tekoon sekä löy­tämään elä­määnsä ter­veyttä ja hyvin­vointia lisääviä asioita.

1. Pysäytys- ja arviointijakso

Sijoi­tus­jakso alkaa nuoren elä­män­ti­lanteen laa­jalla kar­toi­tuk­sella, joka sisältää toi­min­ta­kyvyn ja ter­vey­den­tilan arvioinnin

Nuo­ri­sokoti Ava­loniin sijoi­tettu nuori ja hänen per­heensä sekä vas­tuuso­si­aa­li­työn­tekijä saavat kat­tavan arvion nuoren elä­män­ti­lan­teesta ja siihen liit­ty­vistä voi­ma­va­roista ja haasteista.

Tar­vit­taessa nuo­relle jär­jes­tetään pysäy­tys­jakso, jolloin tavoit­teena on lyhy­tai­kai­sella jak­solla (1–2 kk) pysäyttää nuoren hai­tal­linen päih­tei­den­käyttö. Pysäy­tys­jakson aikana nuoren arkea ohjaa hänelle hen­ki­lö­koh­tai­sesti rää­tä­löity päivä- ja viikko-ohjelma. Pysäy­tys­jakson aikana arvioidaan nuoren päih­tei­den­käytön todel­lista tilaa sekä pyritään sel­vit­tämään sen taus­talla olevia syitä.

Jokainen Nuo­ri­sokoti Ava­loniin sijoi­tettu nuori tapaa sijoi­tuksen alussa toi­min­ta­te­ra­peutin, joka tekee toi­min­ta­kykyyn ja ter­veyteen liit­tyvän arvioin­ti­haas­tat­telun. Haas­tat­telun perus­teella nuo­relle voidaan tar­vit­taessa tarjota laa­jempaa toi­min­ta­kyvyn arviota ja toi­min­ta­te­rapiaa yksi­kössä työs­ken­te­levän toi­min­ta­te­ra­peutin toi­mesta. Lisäksi kaikki nuoret käyvät sijoi­tuksen alku­vai­heessa las­ten­suo­je­lulain mukai­sessa lää­kärin ter­vey­den­tar­kas­tuk­sessa, jonka yhtey­dessä arvioidaan myös eri­kois­sai­raan­hoidon psy­kiat­risten pal­ve­luiden tarvetta.

2. Kuntoutusjakso

Tavoit­teena koko­nais­val­tainen hyvin­vointi ja päih­teetön arki

Kun­tou­tuksen pit­kän­täh­täimen tavoit­teeksi ase­tetaan päih­teet­tömän arjen opet­te­le­minen sekä koko­nais­val­taisen hyvin­voinnin ele­menttien tun­nis­ta­minen ja niiden jal­kaut­ta­minen nuoren ja perheen arkeen. Kou­lun­käynti tai muu sään­nöl­linen päi­vä­toi­minta on kun­tou­tus­jakson tärkein tavoite jonka ympä­rille nuoren kun­toutus rakennetaan.

Siuntion yksi­kössä toimii Aleksis-Kiven koulun sivu­toi­mi­piste, jossa perus­o­petus jär­jestyy käte­västi pien­ryh­mässä eri­tyi­so­pet­tajan joh­dolla. Hei­nolan ja Haus­järven yksik­köihin sijoi­tet­tujen nuorten kou­lun­käynti jär­jestyy lähikouluissa.

Näiden lisäksi jokaisen nuoren yksi­löl­liset tavoitteet ja mah­dol­linen toi­min­ta­te­rapia lisätään kun­tou­tus­suun­ni­telmaan. Kun­tou­tuksen väli­neenä käy­tetään toi­min­nal­lisia mene­telmiä kuten GreenCarea, lii­kuntaa, musiikkia ja taidetta.

3. Itsenäistymisen vaihe

Itse­näis­ty­mis­tai­tojen har­joittelu aloi­tetaan sijoi­tus­jakson aikana

Haluamme että Nuo­ri­sokoti Ava­loniin sijoi­tetut nuoret löy­tävät paik­kansa elä­mässä ja saa­vut­tavat itselleen ase­tetut tavoitteet sijoi­tuksen jäl­keenkin. Itse­näisen elämän opettelu ja itse­näis­ty­mis­tai­tojen har­joit­te­le­minen alkavat jo sijoi­tuksen aikana. Yhtenä toi­minnan tavoit­teena on, että nuoret menes­tyvät ja pär­jäävät myös nuo­ri­so­kodin seinien ulko­puo­lella sekä löy­tävät elä­määnsä itseään miel­lyt­tävää sisältöä.

Ava­lonin Siuntion yksikön tiloissa löytyy itse­näisen elämän opet­teluun soveltuva kaksio, jossa nuoret pää­sevät käy­tän­nössä har­joit­te­lemaan itse­näis­ty­mis­taitoja ohjaajien jat­ku­valla tuella. 

Haus­järven yksikön piha­pii­rissä löytyy kaksi itse­näis­ty­mis­har­joit­te­lua­sunota joissa itse­näis­tyvät nuoret voivat har­joi­tella itse­näistä asumista.

Kysy lisää tai tie­dustele paikkatilannettamme

Lähtökohtana osallisuus, sitouttaminen ja strukturoitu arki

Nuo­ri­sokoti Ava­lonin hoito-, kas­vatus- ja kun­tou­tustyön läh­tö­kohtana toimii sosi­aa­li­pe­da­go­ginen työs­kentely, osal­li­suus­teoria sekä salu­to­gee­ninen lähes­ty­mistapa ohjaus­työssä. Kitey­tettynä nämä näkyvät arjessa siten, että nuoria tuetaan hyö­dyn­tämään omia voi­ma­va­rojaan, osal­lis­tumaan oman elä­mänsä kan­nalta tär­keään pää­tök­sen­tekoon sekä löy­tämään elä­määnsä ter­veyttä sekä hyvin­vointia lisääviä asioita.

Kun­tou­tus­suun­ni­telma pyritään raken­tamaan yhteis­työssä nuorten kanssa sel­lai­seksi, johon he uskovat itsekin voi­vansa sitoutua. Nuorten voi­ma­varoja ja posi­tii­visia puolia vah­vis­tetaan ja haas­teisiin etsitään yhdessä ratkaisuja.

Työs­kentely Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa on rat­kai­su­kes­keistä, ja nuoren omaa roolia sekä vas­tuun­kan­ta­mista koros­tetaan. Arki on kui­tenkin vah­vasti aikuis­joh­toista ja struk­tu­roitua sekä jokaisen nuoren hen­ki­lö­koh­taisten tavoit­teiden saa­vut­ta­miseen täh­täävää. Vahvana osana struk­tu­roitua arkea toimii Green Care -toi­minta, päih­de­työs­kentely, fyy­siset akti­vi­teetit, taide ja musiikki sekä nuorten miel­ty­mysten mukaan suun­ni­teltu harrastustoiminta.

Omaohjaatyö ja yhteisöllisyys 

Hoito-, kas­vatus- sekä kun­tou­tustyö raken­netaan sosi­aa­li­pe­da­go­giseen koh­taa­miseen perus­tuvan omaoh­jaa­jatyön läh­tö­koh­dista. Omaoh­jaa­ja­työssä hyö­dyn­netään tavoit­teisiin nähden rele­vantteja mene­telmiä. Yksi­lötyön lisäksi toi­min­nassa näkyy vah­vasti toi­min­nal­lisuus ja yhtei­söl­lisyys, sekä niitä tukevat vii­koittain sään­nöl­li­sesti kokoon­tuvat ryhmät.

 

Heräsikö kysyt­tävää

Toimintaterapia osana kuntouttavaa sijaishuoltoa

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa toi­min­ta­te­rapia on kun­tou­tusta, jonka tavoit­teena on vah­vistaa ja edistää yksilön toi­min­ta­kykyä ja osal­lis­tu­mista. Käy­tetyt toi­min­nal­liset mene­telmät ja terapian toteut­ta­mis­tavat vali­koi­tuvat aina yksi­löl­liseen tar­peeseen vas­taten ja tehtyyn toi­minnan ana­lyysiin perustuen. Toi­min­ta­te­rapiaa edeltää joko sup­peampi tai laa­jempi toi­min­ta­kyvyn tutkimus/​arvio, jossa yksi­löl­liset tavoitteet nimetään. Jokai­selle nuo­relle tehdään heti sijoi­tuksen alussa kattava alku­kar­toitus toi­min­ta­ky­vystä ja terveydentilasta.

Toi­min­ta­te­ra­pia­jakso on aina tavoit­teel­linen ja mää­rä­mit­tainen kun­tou­tusin­ter­ventio ja tarve toi­min­ta­te­ra­pialle voi nousta mm. seu­raa­vista syistä:

· Vai­keuksia arjen toi­min­ta­ko­ko­nai­suuksien hal­lin­nassa ja osal­lis­tu­mi­sessa niihin: itsestä huo­leh­ti­minen, asioi­minen ja kotie­lämän toi­minnot, opiskelu, työ, vapaa-ajan toi­minta, lepo ja ajankäyttö

· Puut­teita psy­ko­so­si­aa­li­sissa tai­doissa, esim. tun­neil­maisu ja tun­ne­säätely, sosi­aa­liset taidot, vaikeus ilmaista itseään puhumalla

· Pak­koa­ja­tukset ja/​tai -toiminnot

· Epä­vakaa, itseään vahin­goittava käyttäytyminen

· Kog­ni­tii­viset haasteet; kes­kit­ty­minen, tark­kaavuus, oppi­minen, muisti, ongel­man­rat­kai­sukyky, hahmottaminen

· Sosi­aa­lisen kog­nition puutteet; vaikeus tun­nistaa omia ja toisten ihmisten tun­teita ja nimetä niitä, vaikeus tun­nistaa ihmisten tar­koi­tus­periä heidän käyt­täy­ty­mi­sensä, ilmeiden, eleiden ja puheiden perusteella.

Ava­lonin Siuntion yksikön toi­min­ta­te­ra­peuttina työs­ken­telee Piia Murto. Työ­ko­ke­musta hän on ker­ryt­tänyt pää­asiassa aikuisten eri­kois­sai­raan­hoidon puo­lelta, psy­kiatrian polikli­nik­ka­työs­ken­te­lystä yli 20 vuoden ajalta. Toi­min­ta­te­rapian lisäksi ja tueksi, kun­tout­tavan työnsä pää­omaksi, hän on hank­kinut paljon lisä­kou­lu­tusta eri­lai­sista tera­pia­muo­doista, mm. OCD:stä (pakko-oireisen häiriön hoito), DKT:sta (dia­lek­tinen käyt­täy­ty­mis­te­rapia), MBT:stä (men­ta­li­saa­tio­te­rapia), per­he­työstä, kog­ni­tii­vi­sestä kun­tou­tuk­sesta, SCIT:stä (sosi­aa­lisen kog­nition kun­toutus), tie­to­ko­nea­vus­tei­sesta kuntoutuksesta.

 

Piia on kehit­tänyt toi­min­ta­te­rapiaa osaksi sijoi­tet­tujen päih­de­nuorten lai­tos­kun­tou­tusta. Työssään toi­min­ta­te­ra­peuttina hän tavoit­telee läm­min­hen­kistä ja posi­tii­vi­sesti vah­vis­tavaa suh­detta sekä nuoriin että työyh­teisön aikuisiin. Piian arvo­maa­il­massa kor­kealle nousee myös per­hetyön tärkeys osana las­ten­suo­je­lu­työtä. Per­heiden kuu­le­minen ja tuke­minen, van­hem­muuden aktii­vinen vah­vis­ta­minen aut­tavat sekä suoraan että välil­li­sesti perheen sel­viä­mistä krii­sistä. Perheen otta­minen osaksi kun­tou­tusta mah­dol­listaa yhteisen tavoitteen eteen työskentelyn. 

Tavoitteellinen perhetyö


Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa per­he­työtä tehdään asia­kas­suun­ni­telman tavoit­teiden mukai­sesti. Per­he­työstä vastaa yksikön toi­min­ta­te­ra­peutti työ­pa­rinaan kukin nuoren omaohjaaja

Per­hetyö on tärkeä ja vält­tä­mätön osa nuoren sijoi­tusta. Sen avulla voidaan tukea nuoren luon­nol­lista, sosi­aa­lista ympä­ristöä, sekä nivoa lai­tok­sessa tehtävä kun­tou­tustyö ulot­tumaan myös sijoi­tuksen jäl­keiseen aikaan ja nuoren kotiym­pä­ristöön. Per­he­työtä voidaan tehdä eri­lai­silla kokoon­pa­noilla, tavoit­teitten mukaan. Tapaa­mi­sissa voi olla mukana nuori itse ja osa per­heestä, tai se voi kes­kittyä vain esi­mer­kiksi vanhemman/​muiden per­heen­jä­senten tuke­miseen. Tukea van­hem­muuteen tuli­sikin tarjota aina sijoi­tuksen yhtey­dessä, koska nuoren sijoit­ta­minen lai­tokseen on aina kriisi koko perheelle.

Tavoit­teel­li­sessa per­he­työssä työs­ken­nellään avoimen dia­login hen­gessä ja käsi­tellään per­heen­jä­senten esille tuomia teemoja. Teemat muo­kataan kon­kreet­ti­siksi tavoit­teiksi. Per­he­työtä tehdään työ­parina, esi­mer­kiksi koti­käynnein toteu­tettuna tai etä­ta­paa­misina. Työn­te­ki­jöiden teh­tävänä on mah­dol­listaa rakentava kes­kustelu vai­keis­takin aiheista, antaa aika ja paikka asioiden äärelle pysäh­ty­miseen, sekä tukea perheen vah­vuuksia ja voi­ma­varoja elämäntilanteessa.

Esi­merk­ki­tee­moja/-tavoit­teita perhetyössä:

  • vuo­ro­vai­ku­tuksen kohen­ta­minen, yhteyden luominen
  • ymmär­ryksen lisää­minen perheen kesken
  • perheen toi­min­ta­mallien muok­kaa­minen per­hettä tukevaksi
  • van­hem­muu­dessa rajojen asettaminen
  • luot­ta­muksen rakentaminen
  • psy­koe­du­kaatio nuoren kehi­tys­vai­heista, päihteistä
  • nuoren sijoitukseen/​tulevaisuuteen liit­tyvät huolet