Green Care

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa käy­tetään Green Care -mene­telmää, jossa hyö­dyn­netään luontoa ja maa­seu­tu­ym­pä­ristöä hyvin­voinnin lisää­mi­seksi. Ava­lo­nille on myön­netty GreenCare Luon­to­Hoiva laatumerkki.

 

Green Care

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa käy­tetään Green Care -mene­telmää, jossa hyö­dyn­netään luontoa ja maa­seu­tu­ym­pä­ristöä hyvin­voinnin lisäämiseksi.

Mitä on Green Care?

Green Care on hyvin­voin­ti­työs­ken­telyn suuntaus, jota kut­sutaan suo­messa nimellä Vihreä hoiva. Green Care on luontoon ja maa­seu­tu­ym­pä­ristöön liit­tyvää amma­til­lista toi­mintaa, jolla edis­tetään tavoit­teel­li­sesti ja vas­tuul­li­sesti ihmisen hyvin­vointia ja elämänlaatua.

Green Care -mene­telmiä hyö­dyn­netään esi­mer­kiksi päih­teiden vuoksi oirei­levien nuorten hoito- ja kas­va­tus­työssä. Mene­telmien hyvin­voin­ti­vai­ku­tukset syn­tyvät muun muassa luonnon elvyt­tä­vyyden, osal­li­suuden ja koke­muk­sel­li­suuden kautta.

Green Caressa yhdistetään luonto ja maatilaympäristö sijoituksen aikaiseen työskentelyyn 

Tut­ki­mus­tiedon mukaan maa­ti­laym­pä­ris­tössä tapah­tu­vasta työs­ken­te­lystä hyö­tyvät eri­tyi­sesti oppimis- ja käy­tös­häi­riöstä kär­sivät lapset ja nuoret.

Maa­ti­laym­pä­ris­tössä tapah­tu­vassa työs­ken­te­lyssä käy­tös­häi­riöisten lasten yliak­tii­visuus, aggres­sii­visuus ja tark­kai­vai­suuden häiriöt ovat vähen­tyneet huo­mat­ta­vasti ja sosi­aa­liset taidot mer­kit­tä­västi paran­tuneet.
Luon­nossa tapah­tuvaa seik­kai­lu­pe­da­gogiaa on hyö­dyn­netty muun muassa masen­tu­neiden, ADHD-oireisten ja net­ti­riip­pu­vaisten nuorten hoi­dossa erittäin hyvin tuloksin.

Luonnon yhdis­tä­minen kas­va­tus­työhön avaa monia mah­dol­li­suuksia. Esi­mer­kiksi melonta, kii­peily, kalastus ja aivan taval­liset asiat, kuten tulilla yöpy­minen ja ruo­an­laitto met­sä­olo­suh­teissa ovat mer­ki­tyk­sel­listä toi­mintaa, jolla voidaan edistää kuntoutumista.

Lisä­tietoa aiheesta voit lukea myös Green Care Finland ry:n verkkosivuilta.

Miten Green Care toteutuu Avalonissa?

Nuo­riskoti Avalon sijaitsee idyl­li­sissä luon­to­mai­se­missa, mikä luo hyvät läh­tö­kohdat Green Care -toi­minnan toteut­ta­mi­selle. Ava­lonin toi­mintaan sisältyy sään­nöl­lisiä retkiä ja muuta luontoon liit­tyvää toi­mintaa. Green Care -toi­minnan avulla pyrimme vah­vis­tamaan myös nuo­ri­so­kodin yhteisöllisyyttä.

Nuoren saa­minen liik­keelle ja osal­lis­tumaan yhteiseen toi­mintaan on jo itsessään arvo­kasta, ja par­haim­millaan se voi vah­vistaa yhtei­söl­lisiä suh­teita ja yhteisöön kuu­lu­misen tun­teita. Osal­lis­tu­minen sosi­aa­liseen toi­mintaan ja vuo­ro­vai­ku­tukseen tukee ihmisen per­soo­nal­lista kasvuprosessia.

Osal­lis­ta­vassa toi­min­nassa voi saada paitsi monen­laisia tie­dol­lisia ja tai­dol­lisia val­miuksia myös koke­muksia omasta arvok­kuu­desta, toi­min­ta­ky­vystä ja mah­dol­li­suuk­sista. Nämä kaikki kehit­tävät itse­tuntoa, kyvyk­kyy­den­tun­netta ja vastuuntuntoa

Kysy lisää tai tie­dustele paikkatilannettamme