Green Care

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa käy­tetään Green Care -mene­telmää, jossa hyö­dyn­netään luontoa ja maa­seu­tu­ym­pä­ristöä hyvin­voinnin lisää­mi­seksi. Ava­lo­nille on myön­netty GreenCare Luon­to­Hoiva laatumerkki.

 

Green Care

Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa käy­tetään Green Care -mene­telmää, jossa hyö­dyn­netään luontoa ja maa­seu­tu­ym­pä­ristöä hyvin­voinnin lisäämiseksi.

Mitä on Green Care?

Green Care on hyvin­voin­ti­työs­ken­telyn suuntaus, jota kut­sutaan suo­messa nimellä Vihreä hoiva. Green Care on luontoon ja maa­seu­tu­ym­pä­ristöön liit­tyvää amma­til­lista toi­mintaa, jolla edis­tetään tavoit­teel­li­sesti ja vas­tuul­li­sesti ihmisen hyvin­vointia ja elämänlaatua.

Green Care -mene­telmiä hyö­dyn­netään esi­mer­kiksi päih­teiden vuoksi oirei­levien nuorten hoito- ja kas­va­tus­työssä. Mene­telmien hyvin­voin­ti­vai­ku­tukset syn­tyvät muun muassa luonnon elvyt­tä­vyyden, osal­li­suuden ja koke­muk­sel­li­suuden kautta.

Green Care -toiminnan koordinaattorin esittely

Nuo­ri­sokoti Ava­lonin Green care -toi­min­nasta vastaa ohjaaja Nina Kui­tunen. Nina on kou­lu­tuk­seltaan sosionomi (AMK), las­ten­tar­han­opettaja sekä ympä­ris­tö­kas­vattaja. Lasten ja nuorten kanssa työs­ken­te­lystä Ninalla on työ­ko­ke­musta yli vii­den­toista vuoden ajalta. Hän on toi­minut luon­toes­ka­rissa opet­tajana, suun­ni­tellut ja toteut­tanut esio­pe­tus­suun­ni­telman mukaista toi­mintaa met­sässä sekä kehit­tänyt kes­tävän kas­va­tuksen toi­mintaa työyh­tei­sössään. Nina on ollut mukana toteut­ta­massa eri­mit­taisia luonto- ja eläin­leirejä eri­tyistä tukea tar­vit­se­ville lap­sille sekä maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sille aikui­sille. Green care -toi­minnan kehit­tä­mistyö sekä luon­toin­ter­ven­tioiden toteut­ta­minen nuorten kun­tou­tus­työssä on lähellä Ninan sydäntä. Nuo­ri­sokoti Ava­lo­nissa Nina vastaa toi­minnan toteu­tu­mi­sesta, kehit­tä­mi­sestä ja arvioin­nista kai­kissa yksi­köissä, kou­luttaa hen­ki­löstöä sekä toimii Green care -vas­taavien ver­kos­tossa tehden yhteis­työtä vas­tuu­hen­ki­löiden kanssa.

Green Caressa yhdistetään luonto ja maatilaympäristö sijoituksen aikaiseen työskentelyyn 

Tut­ki­mus­tiedon mukaan maa­ti­laym­pä­ris­tössä tapah­tu­vasta työs­ken­te­lystä hyö­tyvät eri­tyi­sesti oppimis- ja käy­tös­häi­riöstä kär­sivät lapset ja nuoret.

Maa­ti­laym­pä­ris­tössä tapah­tu­vassa työs­ken­te­lyssä käy­tös­häi­riöisten lasten yliak­tii­visuus, aggres­sii­visuus ja tark­kai­vai­suuden häiriöt ovat vähen­tyneet huo­mat­ta­vasti ja sosi­aa­liset taidot mer­kit­tä­västi paran­tuneet.
Luon­nossa tapah­tuvaa seik­kai­lu­pe­da­gogiaa on hyö­dyn­netty muun muassa masen­tu­neiden, ADHD-oireisten ja net­ti­riip­pu­vaisten nuorten hoi­dossa erittäin hyvin tuloksin.

Luonnon yhdis­tä­minen kas­va­tus­työhön avaa monia mah­dol­li­suuksia. Esi­mer­kiksi melonta, kii­peily, kalastus ja aivan taval­liset asiat, kuten tulilla yöpy­minen ja ruo­an­laitto met­sä­olo­suh­teissa ovat mer­ki­tyk­sel­listä toi­mintaa, jolla voidaan edistää kuntoutumista.

Lisä­tietoa aiheesta voit lukea myös Green Care Finland ry:n verkkosivuilta.

Miten Green Care toteutuu Avalonissa?

Nuo­riskoti Ava­lonin kaikki yksiköt sijait­sevat idyl­li­sissä luon­to­mai­se­missa, mitkä luo hyvät läh­tö­kohdat Green Care -toi­minnan toteut­ta­mi­selle. Ava­lonin toi­mintaan sisältyy sään­nöl­lisiä retkiä ja muuta luontoon liit­tyvää toi­mintaa. Green Care -toi­minnan avulla pyrimme vah­vis­tamaan myös nuo­ri­so­kodin yhteisöllisyyttä.

Nuoren saa­minen liik­keelle ja osal­lis­tumaan yhteiseen toi­mintaan on jo itsessään arvo­kasta, ja par­haim­millaan se voi vah­vistaa yhtei­söl­lisiä suh­teita ja yhteisöön kuu­lu­misen tun­teita. Osal­lis­tu­minen sosi­aa­liseen toi­mintaan ja vuo­ro­vai­ku­tukseen tukee ihmisen per­soo­nal­lista kasvuprosessia.

Osal­lis­ta­vassa toi­min­nassa voi saada paitsi monen­laisia tie­dol­lisia ja tai­dol­lisia val­miuksia myös koke­muksia omasta arvok­kuu­desta, toi­min­ta­ky­vystä ja mah­dol­li­suuk­sista. Nämä kaikki kehit­tävät itse­tuntoa, kyvyk­kyy­den­tun­netta ja vastuuntuntoa

Kysy lisää tai tie­dustele paikkatilannettamme