Green Care

På Ung­doms­hemmet Avalon används Green Care metoden som utnyttjar naturen och lands­byggds­miljön för att öka väl­mående. Avalon har blivit till­delad Gre­enCare Luon­to­Hoiva kvalitetsmärket.

Green Care

På Ung­doms­hemmet Avalon används Green Care metoden som utnyttjar naturen och lands­byggds­miljön för att öka välmående. 

Vad är Green Care?

Green Care är en trend inom väl­be­fin­nande och kallas i Finland Grön vård. Green Care är en pro­fes­sionell akti­vitet rela­terad till naturen och lands­bygds­miljön, som mål­med­vetet och ansvars­fullt främjar män­ni­skors väl­be­fin­nande och livskvalitet.

Gröna vård­me­toder används till exempel vid vård och fostran av ung­domar med miss­bruks­problem. Meto­dernas väl­färdsef­fekter uppstår bland annat genom att åter­uppliva, inkludera och uppleva naturen.

Green Care kopplar ihop naturen och landsbyggdsmiljön till arbetet under placeringen

Enligt forsk­ningsdata har barn och ung­domar med inlär­nings- och bete­en­de­stör­ningar sär­skilt nytta av att arbeta i en gårdsmiljö.

I arbetet i en gårds­miljö har över­ak­ti­vitet, aggression och upp­märk­sam­hets­stör­ningar hos barn med bete­en­de­stör­ningar minskat avsevärt och sociala fär­dig­heter har för­bättrats avsevärt.Äventyrsäventyrspedagogik i naturen har använts vid behandling av depri­merade, ADHD dia­gnos­ti­serade och inter­net­be­roende ung­domar med mycket bra resultat.

Att kom­binera naturen med omvård­naden öppnar många möj­lig­heter. Till exempel är kajak­paddling, klättring, fiske och helt vanliga saker som att över­natta vid en brasa och laga mat i skogs­för­hål­landen viktiga akti­vi­teter som kan främja rehabilitering.Du kan också läsa mer infor­mation om ämnet på Green Care Fin­lands webb­plats.

Hur förverkligas Green Care på Avalon?

Ung­doms­hemmet ligger i ett idyl­liskt lantligt landskap som utgör en bra utgångs­punkt för att genomföra Green Care-akti­vi­teter. I Avalons akti­vi­teter ingår regel­bundna utflykter och andra natur­re­la­terade akti­vi­teter. Utöver detta är målet att regel­bundet orga­nisera arbets­ak­ti­vi­teter på den när­lig­gande gården. Genom Green Care strävar vi också efter att stärka ung­doms­hemmets gemenskap.

Att få ung­domen att komma igång och delta i gemen­samma akti­vi­teter är vär­de­fullt i sig och i bästa fall kan det stärka gemen­skapen och känslor av att tillhöra en gemenskap. Del­ta­gande i sociala akti­vi­teter och inter­ak­tioner stöder den per­sonliga tillväxtprocessen.

Del­ta­gande akti­vi­teter ger inte bara ett brett spektrum av kun­skaper och fär­dig­heter utan också upp­le­velser av egen vär­dighet, funk­tions­förmåga och möj­lig­heter. Dessa stärker alla själv­känslan, en känsla av förmåga och ansvarstagande.

Frågor och platssituationen