Ungdomshemmet Avalon i Sjundeå

En mång­prof­fes­sionell arbets­grupp stöder ung­do­marnas reha­bi­li­tering med hjälp av metoden Green Care.

Green Care som en del av rehabiliteringen

I verk­sam­heten använder vi oss av Green Care, d.v.s. grön vård som en hand­led­nings­metod. Green Care inklu­deras i ung­do­marnas indi­vi­duella vård- och fost­ringsplan som stöd för reha­bi­li­te­ringen, för att bryta miss­bruket och för att stärka funk­tions­för­mågan, hälsan och bemäst­rande av vardagen.

I prak­tiken kan det handla om funk­tionell reha­bi­li­tering, motion ute i naturen eller Green Care arbets­verk­samhet med hjälp av djur på den när­lig­gande gården och i Avalos eget hönshus. Även annan än i naturen ordnad motion, t.e.x. i ung­doms­hemmets egen bollhall, och annan hob­by­verk­samhet är en stor del av Avalons vardag.

Ung­doms­hemmet Avalons enhetschef Linda Engblom är till utbild­ningen socionom HYH och hon har stark, 10 år lång erfa­renhet från olika barn­skydds­an­stalter. Linda har arbetat på anstalter både på grund- och spe­ci­alnivå, på utvär­de­rings och mot­tag­nings­enhet samt på soci­al­jouren. Linda har varit med och grunda nya anstal­ten­heter både som hand­ledare, ansva­rande hand­ledare och biträ­dande enhetschef. Den breda och långa erfa­ren­heten på bran­schen har gett fär­dig­heter och väckt viljan att göra den bästa anstalt­vården för ungdomarna.

Som chef och en av Avalons före­tagare ser Linda möj­lig­heten att föra barn­skyddet mot en modernare riktning och att pro­ducera tjänster av hög kvalité som gynnar ung­do­marna och deras familjer.

Under sin karriär har Linda besökt tiotals barn­skydds­an­stalter och plockat med sig något gott från varje ställe. Dessa till­sammans med Lindas egna vär­de­ringar utformar vär­de­ringarna som styr Avalons verksamhet.

Avoimuus (Öppenhet)

Vaik­uttavuus (Effek­ti­vitet)

Amma­til­lisuus (Pro­fes­sio­na­litet)

Läpi­näkyvyys (Genom­skin­lighet)

Oikeu­den­mu­ka­isuus (Rätt­vishet)

Nokkeluus (Fyn­dighet)

Mångprofessionell arbetsgrupp

Ung­doms­hemmet Avalon är en enhet på spe­ci­alnivå, per­so­nal­struk­turen är pla­nerad för att kunna svara även på utma­nande uta­ge­rande ung­domars behov. Ung­doms­hemmets två­spå­rikga per­sonal är mång­pro­fes­sionell och har lång erfa­renhet av arbete inom barn­skyddet.
Som en del av arbets­gruppen fun­gerar bl.a. en psy­ki­a­trisk sjuk­skötare och som stöd för arbets­gruppen fun­gerar en kon­sul­te­rande ergo­te­rapeut med lång erfa­renhet av utvär­de­rings­arbete inom barn­skyddet. Ergo­te­ra­peutens tjänster finns vid behov till för­fo­gande för ung­doms­hemmets klienter.

Mångprofessionell arbetsgrupp

Ung­doms­hemmet Avalon är en enhet på spe­ci­alnivå, per­so­nal­struk­turen är pla­nerad för att kunna svara även på utma­nande uta­ge­rande ung­domars behov. Ung­doms­hemmets per­sonal är mång­pro­fes­sionell och har lång erfa­renhet av arbete inom barn­skyddet. Som en del av arbets­gruppen fun­gerar bl.a. en psy­ko­te­rapeut och som stöd för arbets­gruppen fun­gerar en kon­sul­te­rande ergo­te­rapeut med lång erfa­renhet av utvär­de­rings­arbete inom barn­skyddet. Ergo­te­ra­peutens tjänster finns vid behov till för­fo­gande för ung­doms­hemmets klienter. 

Läge och närservice

Från ung­doms­hemmet är det ca. 7 km till Sjundeå centrum är det ca. 7 km, där finns bl.a. den finska grund­skolan, ung­doms­gården Walkers, häl­so­cen­tralen, bib­li­o­teket och tåg­sta­tionen. Med tåg kommer man på ca. 50 min till Helsingfors och ca. 20 min till Karis. Lojos omfat­tande service finns ca. 10 km från ung­doms­hemmet. I Lojo finns bl.a. två yrkes­skolor, både finsk- och svensk­språkiga gym­nasier och det Svenska högstadiet.

När­lig­gande Svidja gård och herr­gårds­miljöns vackra natur utformar en idyllisk omgivning för ungdomshemmet.

Frågor och platssituationen