Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tie­to­suoja-ase­tuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekis­terin nimi

Avalon Las­ten­su­o­jelu­pal­velut Oy asiakastietorekisteri

Rekis­te­rin­pitäjä

Avalon Las­ten­su­o­jelu­pal­velut Oy, Y‑tunnus: 3166107-1

Rekis­te­ri­a­sioista vas­taava henkilö

Matti Paak­kinen, toimitusjohtaja

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekis­terin käyttö­tar­koitus on toimia Avalon Las­ten­su­o­jelu­pal­velut Oy asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seu­raaviin käyttötarkoituksiin

  • Asi­a­kas­suhteen hoitaminen

Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Pää­a­si­al­linen tie­to­lähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös vira­nomais- ja yri­tys­ti­e­to­re­kis­te­reistä sekä yhte­i­siltä yhteistyökumppaneilta.

Rekis­terin tietosisältö

Rekisteri sisältää pää­a­si­al­li­sesti asi­ak­kaiden itsensä Avalon Las­ten­su­o­jelu­pal­velut Oy antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seu­raavia asiakastietoja

  • Hen­kilön nimi
  • Säh­kö­postio­soite
  • Ja muu käyt­täjän antama tieto

Sään­nön­mu­kaiset tie­tojen luovutukset

Asi­akkaan suostu­muksella tietoja voidaan luovuttaa asi­akkaan ja Avalon Las­ten­su­o­jelu­pal­velut Oy yhte­i­sille yhte­i­styökump­pa­neille asi­akkaan tilaamien tuot­teiden ja pal­velujen toimittamiseksi.

Las­kutukseen liit­tyviä tietoja voidaan luovuttaa maksu­li­i­ken­nettä välit­tä­villä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kol­man­sille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa vira­no­mai­sille, jos nämä esit­tävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manu­aa­linen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyy­sisinä kap­pa­leina pois lukien kir­janpito, johon on pääsy vain määrätyillä Avalon Las­ten­su­o­jelu­pal­velut Oy työn­te­kijöillä ja kir­jan­pi­täjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tie­to­hallin­ta­jär­jes­telmiin tal­len­netut tiedot

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhteyden ylitse.

Säh­köiset tiedot on suo­jattu palomu­u­rilla. Vain erikseen määrätyillä Avalon Las­ten­su­o­jelu­pal­velut Oy työn­te­kijöillä on pääsy rekis­te­ri­ti­e­toihin. Työn­te­kijät tun­nistetaan käyt­täjä­tun­nuksella ja sala­sa­nalla. Tietoja käsi­tellään luot­tamuksel­lisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tar­vit­se­ville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tar­kastus- ja kielto-oikeus

Rekis­ter­ö­i­dyllä on  oikeus tar­kastaa, mitä häntä koskevia tietoja hen­kilö­ti­e­to­re­kis­teriin on tal­le­tettu. Kir­jal­linen tar­kastuspyyntö tulee lähettää alle­kir­jo­i­tettuna rekis­te­ri­a­sioista vas­taa­valle henkilölle.

Tar­kastu­so­ikeus on maksuton enintään kerran vuo­dessa toteutettuna.

Tie­tojen säilytysaika

Säilytämme hen­kilö­ti­etoja vain ajan, joka on tarpeen hen­kilö­ti­e­tojen tyypin ja niiden käsit­tely­tar­ko­i­tuksen mukaan.

 

Evästeet

Tämä verk­ko­sivusto käyttää eväs­teitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verk­ko­pal­velumme tuot­tamia pieniä teksti-tie­d­ostoja, jotka verk­ko­se­laimesi suostu­muksella tal­len­tuvat selain­lait­teesi muistiin. Eväs­teiden avulla voimme ana­ly­soida selai­mellasi verk­ko­pal­velul­lemme teke­miäsi pal­velupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyt­tä­essäsi teke­miäsi valintoja ja ase­tuksia, sekä tuottaa niiden perus­teella yksilöl­lisiä palveluja.

Verk­ko­se­laimesi toi­min­noilla eväs­teistä voi kiel­täytyä tai eväs­teitä voi poistaa. Se kui­tenkin vaik­uttaa mah­dol­li­su­uksiimme tuottaa yksilöl­lisiä laa­duk­kaita verkkopalveluja.